top of page

Kandidát na primátora

Pavol
KVÁL

_PRE VŠETKÝCH SENČANOV

Pavol Kval

_SLOVO NA ÚVOD

rodina.png

Od narodenia žijem v Senci, v meste, ktoré pokladám
za najlepšie miesto pre život mojej rodiny
a mojich detí. Po absolvovaní maturity na Gymnáziu
A.Bernoláka v Senci som promoval na Stavebnej
Fakulte v Bratislave. Mojou úprimnou snahou
je aktívne pomôcť pri celkovom zveľaďovaní
s cieľom odovzdať budúcim generáciám ešte
krajšie miesto, ktoré poskytne dôstojnú starostlivosť
o generácie predošlé. Práve im vďačíme za to,
v akom krásnom a úspešnom meste žijeme.

Aktívny vplyv na veci verejné bol môj dôvod, prečo
som sa uchádzal o post poslanca v predošlom období.
Vaša doterajšia podpora ma utvrdila v tom,
že spolu s mojím tímom môžme urobiť oveľa viac.


Pre svoju kandidatúru na post primátora som
sa rozhodol aj na základe veľkej podpory verejnosti,
známych a rodiny. Mojou podmienkou však
je férový tím ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť,
obrátiť a vo svojom osobnom, resp. profesionálnom
živote sú úspešní . Na ľudí, ktorých skúsenosti
budú veľkým prínosom pri tvorbe nových
nápadov, projektov, ako aj ich samotnej realizácii.

Sú to osobnosti, ktoré nadobudli pocit, že vedia
a môžu pomôcť nášmu mestu, aj keď to bude
na úkor ich voľného času a súkromia. Žijú tu ich
rodičia, starí rodičia, deti aj vnúčatá a pokladajú
za svoju povinnosť vytvoriť im príjemné a zdravé
prostredie.Bude mi cťou pracovať pre Senec,
ak nášmu tímu dáte možnosť v plnej miere rozbehnúť
a zrealizovať naše vízie a plány. Senec
si to zaslúži - zaslúžime si to my všetci.

Naše riešenia viacerých oblastí svojou náročnosťou
presahujú časovú možnosť realizácie
v jednom volebnom období, nakoľko komplexná
a odborná príprava je často náročnejšia ako
samotná realizácia. Som presvedčený, že cieľavedome,
pragmaticky, transparentne a predovšetkým
poctivou, odbornou prácou
sa nám
ich spoločne podarí zrealizovať.


Dovoľte, aby som Vám predstavil moju ucelenú
víziu zlepšenia života v Senci, s možnosťou
nadviazať na dynamický rozvoj, ktorým bol
Senec vždy známy.

_PRE OBNOVU SLNEČNÝCH JAZIER

SLNEČNÉ JAZERÁ SÚ PRIESTOR, KTORÝ ROBÍ CELÉ MESTO VÝNIMOČNÝM

Som presvedčený, že naše kroky by mali viesť k tomu aby mohol byť využívaný celoročne a všetkými
generáciami. Z môjho pohľadu je SCR na hranici čo sa týka výšky výnosov zo sezóny, rezervy vidím
v doprave a bezpečnosti v areáli, ubytovacie služby a štandardy kempov a bungalovov treba zlepšovať
priebežne, čistota areálu a vody bude prioritou.

_Zväčšenie a centralizovanie parkovacích plôch
efektívnejší výber parkovného


_Nové mobilné domy na zvýšenie kapacít ubytovania
si viem pred staviť namiesto starej, rozpadnutej
mestskej chaty na juhu ako aj bývalej
zrubovej reštaurácie, sú to miesta momentálne
neefektívne využívané, kde už sú prípojky a potrebná
infraštruktúra


_Automatizácia na vstupných bránach
_odstránenie ľudského faktoru a nákladov
na mzdy


_Zmena organizácie dopravy, doplnenie komunikácii a parkovísk prispejú k bezpečnosti chodcov,
cyklistov i návštevníkov

_Vytvorenie mestského podniku, ktorý by zlúčil
ľudské zdroje a mechantizáciu pod jeden subjekt,
bude mať vplyv na efektívnejšiu prípravu na sezónu
a udržiavanie čistoty. V súčasnosti je to rozdelené
medzi SCR a mestskú údržbu, čo spôsobuje,
že napríklad pred sezónou je defi cit pracovníkov
na jazerách, inokedy by bolo treba pomôcť v meste,
ale z dôvodu dvoch rôznych subjektov to nie je vždy
možné


_Dopĺňanie a výmenu zelene a zelených ostrovov,
pre oddych


_Projekt multišportového areálu Gardenka
sa nám podarilo dostať tesne pred realizáciu
a ďalším krokom bude optimálne fi nancovanie


_Vytvorenie plánu rozvoja a dizajnmanuálu jazier
na niekoľko rokov vopred

dlhodobe_ciele.png

_Čistenie jazier formou odsatia sedimentu a následným
prehĺbením dna. Tento projekt si však vyžiada
niekoľko volebných období


_Využitie ostrova na jedinečnú atrakciu, prípadne
spojenie s brehom, táto investícia pravdepodobne
nebude možná bez súkromného spoluinvestora.

_PRE BUDÚCE GENERÁCIE

VŠETCI Z NÁŠHO TÍMU SI UVEDOMUJÚ DÔLEŽITOSŤ STAROSTLIVOSTI
A ROZVOJA NAŠICH DETÍ.

Tak ako si ich vychováme, tak sa nám to vráti. Školstvo, šport a kultúra musia byť rovnocennými
prioritami. Vnímame určitý defi cit každodenne prístupných športovísk, v primeranej vybavenosti
a bezpečnosti.

gen_kratkodobe.png

_Nachystanie projektov pre cykloinfraštruktúru,
ktorá bude výrazne podporovaná fondami a my
musíme byť pripravení na predkladanie projektov


_Vrátiť sa k organizovaniu Veľkého letného karnevalu
a Seneckého leta


_Naďalej budeme podporovať športové kluby,
reprezentantov mesta a aktívnych ľudí či združenia,
ktorí organizujú rôzne kultúrne a športové
podujatia v meste

gen_dlhodobe.png

_Vybudovanie voľnočasového areálu ,, Gardenka“,
s ktorým sme prišli už pred voľbami 2018 je už
v štádiu povoľovania.
Ide o unikátne športovisko pre malých aj veľkých
s charakterom a veľkosťou, akých je na Slovensku
málo. Nájsť vhodné fi nancovanie, bude našou
úlohou, primárne z fondov.


_Spustenie systematickej revitalizácie vnútroblokov
sídlisk, ktoré boli budované za socializmu.
Sú to častokrát veľkorysé plochy, ale v dnešnej
dobe už zničené a nevyhovujúce

gen.png

_PRE RACIONÁLNE HOSPODÁRENIE

LEN ÚSPEŠNÉ A EKONOMICKY ZDRAVÉ MESTO MÔŽE POSKYTOVAŤ SVOJIM
OBČANOM TO, ČO POTREBUJÚ.

Senec takým vždy bol a patril k najlepším na Slovensku. Mojim cieľom je tieto priečky obhájiť, preto
máme plán ako optimálne a efektívne využívať mestské budovy a majetok. V minulosti bolo mesto
schopné dokonca získať nový majetok, dnes je čas ho zrekonštruovať, zveľadiť a využívať efektívne.
Problém vidím v roztrúsenosti rôznych mestských inštitúcií a ich prístupnosť ľuďom.

racio_kratkodobe.png

_Obstaranie a zavedenie nového celomestského
softwaru
pre zníženie prácnosti zamestnancov,
zjednodušenie komunikácie medzi odbormi
a efektívnejší výber poplatkov


_Vytvorením mestského podniku zlúčením SCR
a útvaru údržby a čistoty mesta
, by sme dosiahli
efektívnejšie využívanie ľudských zdrojov, výhodnejšie
obstarávanie modernej mechanizácie
potrebnej pre údržbu mesta.


_Posilnenie útvaru projektového riadenia,
pre zvýšenie možnosti čerpania fondov
a z pripravovaného pánu obnovy.

_Máme konkrétne riešenia reorganizácie – rekonštrukciou
niektorých mestských budov, okrem
zníženia energetickej náročnosti, získame nové
priestory a vhodným premiestnením oddelení
mesta budú prístupnejšie ľuďom, pri nižšej
fi nančnej záťaži na ich prevádzku.

racio.png
racio_dlhodobe.png

_Veľkú výzvu vidíme v znížení spotreby energií,
čo je dnes väčší problém ako kedykoľvek v minulosti.
Školy a škôlky máme zateplené s vymenenými
oknami, čo je základ a teraz by sme sa my
chceli pustiť do masívneho budovania fotovoltiky,
nakoľko Senec má ideálnu geografi ckú polohu
z hľadiska počtu slnečných dní a množstvo vhodných
striech

_Je potrebné urobiť ďalšie kroky k rekonštrukcii
a dostavbe mestského úradu, ktorého konkrétny
návrh vzišiel z architektonickej súťaže v roku 2018

_PRE ENERGETICKÉ INOVÁCIE

ENERGETICKÁ KRÍZA V PODOBE ENORMNÉHO NÁRASTU CIEN PRICHÁDZA A BUDE
TREBA VO VEĽMI KRÁTKOM ČASE PRIPRAVIŤ A ZREALIZOVAŤ KOMPLEXNÉ ÚSPORNÉ
OPATRENIA NA VIACERÝCH ÚROVNIACH NÁŠHO MESTA.

Mesto má viaceré možnosti ako racionálne a do značnej miery znížiť svoju energetickú závislosť.

energ_kratko.png

_Vybudovanie lokálnych obnoviteľných energetických
zdrojov s použitím fotovoltiky

Inštalácia na všetky vyhovujúce strechy objektov,
ktoré sú pod správou mesta sa podstatne zníži
spotreba elektrickej energie a mesto sa stane
menej závislým a viac sebestačným odberateľom.


_Inštalácia SMART riadiaceho systému
pre verejné osvetlenie.

Systém prinesie pokročilé možnosti mestu vrátane
individuálneho nastavenia režimu stmievania,
času zapínania a vypínania, alebo možnosť pripojenia
senzoriky a smart zariadení. Riešenie vie
dodatočne dosiahnúť cca 30% úspory elektrickej
energie.

energ-dlho.png

_Modernizácia technológie vykurovania
v mestských budovách
Náhrada plynových kotlov za účinné tepelné čerpadlá,
ktoré vedia ušetriť veľké množstvo energie
s krátkou návratnosťou investície. Spolu s použitím
fotovoltiky vytvoria vysoko efektívny synergický
efekt.


Samozrejme, mesto musí okrem energetickej roviny
klásť dostatočný dôraz aj na životné prostredie,
ktoré do významej miery vplýva aj na energetickú
náročnosť všetkých budov.

fotovoltika.png

_Systematickou výsadbou stromov na všetkých nevyužitých mestských pozemkoch vie mesto podstatne odlahčiť prehrievanie okolitých ciest a chodníkov. Tie totiž nakumulovanú tepelnú energiu nežiadúco vyžarujú do priestoru a na fasády susediacich budov, čo sa odzrkadluje na
zvýšenej potrebe chladiť ako aj na vyššej zdravotnej záťaži pre ľudí.

 

V neposlednom rade je jasné, že čím viac stromov, tým čistejší vzduch a aj pozitívnejšia nálada obyvateľov a návštevníkov nášho mesta.

_PRE UDRŽATEĽNÚ MOBILITU

Tak ako všetky dynamicky sa rozvíjajúce mestá na západnom Slovensku, aj Senec trpí veľkou
hustotou dopravy v centre a zápasí s nedostatkom parkovacích miest.

mob_krat.png

_Ďalšie budovanie cyklistickej infraštruktúry,
ktorá pomôže odbremeniť mesto od áut a vedie
ľudí k zdravšiemu životnému štýlu


_Napojením cyklotrás na okolité obce, mestá
a okresy dosiahneme nielen zníženie počtu áut,
ale budeme motivovať návštevníkov mesta a
jazier stráviť u nás dlhší čas a to aj mimo letnej
sezóny, pretože vznikne viac možností výletov
do okolia.


_Dodatočne zvýšime príjem pre SCR a mesto,
ako aj pre našich podnikateľov v cestovnom
ruchu a službách.

mob_dlho.png

_Elektrifi kácia vozového parku
Obmena vozového parku MÚ Senec a Mestskej
polície za vozidlá s elektrickým a plug-in hybrid
pohonom.


_Spustenie výstavby dvojpodlažného parkovacieho
domu na južnej strane jazier a príprava projektu
ďalšieho parkoviska pri autobusovej stanici


_Implementácia moderných dopravných prvkov
a riešení do našej infraštruktúry na základe výstupov
zo spracovaného generelu dopravy a aplikácia
návrhov na zlepšenie plynulosti dopravy


_Príprava pre budovanie prepojenia Trnavskej
a Boldockej ulice, ktorá bude mať výrazný vplyv
na odľahčenie kruhového objazdu pri Lidli a centra
mesta.

_PRE PODPORU KULTÚRY

Kultúra bola v poslednom období jednou z najviac postihnutých oblastí a to z dôvodu covid opatrení, no napriek tomu dokázalo MsKS primerane udržať fungovanie kina, knižnice a ostatných aktivít. Prekvapujúco sa podarili aj viaceré významné investičné akcie. Za najúspešnejšiu pokladám rekonštrukciu knižnice, ktorá bola odmenená celoslovenskou cenou za architektúru CE.ZA.AR. Podarila sa rekonštrukcia kotolne a s tým spojené zníženie nákladov na prevádzku. Vytvorenie úplne nových priestorov pre Senecké folklórne súbory boli už len čerešničkou.

kul_kratko.png

_Chceme vrátiť ľuďom tradičné Senecké podujatia ako Veľký letný karneval a Senecké leto, ktoré nám veľmi chýbali
 

_V spolupráci s SCR a podnikateľmi na jazerách organizovať menšie, pravidelné podujatia počas letnej sezóny
 

_Pokračovať s investíciami do kultúrneho domu, ktorý ešte stále disponuje priestormi,ktoré sú žial v nevyhovujúcom stave, no po rekonštrukcií ponúknu hodnotné priestory na kultúrne vyžitie
 

_Úprava vstupov do mesta, aby každý návštevník videl, že vchádza do mesta aktívnej rekreácie a kultúrneho vyžitia


_Komplexný moderný dizajn manuál mesta, ktorý by mal byť štandarom v meste akým je Senec

_PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT SENIOROV

NAŠE ROZHODNUTIA A PROJEKTY BY MALI BRAŤ OHĽAD NA TÝCH KTORÍ SA O NÁS STARALI KÝM SME BOLI DETMI A KTORÝM VĎAČÍME ZA TO ČÍM SME.

Je našou povinnosťou postarať sa o generácie, ktoré naše mesto budovali doteraz, o našich seniorov.
To čo tu máme, máme práve vďaka vám, preto sme na rade a budeme sa snažiť o nasledovné:

sen_krat.png

_Zriadiť vlastný, adekvátny priestor pre stretávanie sa a trávenie času pri rôznych aktivitách, prístupný kedykoľvek, zázemie pre organizovanie schôdzí, zájazdov, rôznych vzdelávacích kurzov.


_Uvedomujeme si dôležitosť udržiavania našich starých rodičov aktívnych.


_Finančná podpora aktivít všetkých troch oblastí,
akým sú cestovanie, posedenia a vzdelávacie
projekty

_V novej budove polikliniky by sme radi zriadili
zariadenie pre seniorov s modernými, odbornými
službami
a zachovať tak kvalitu života vo vyššom
veku.


_Naďalej chceme zachovať príspevok na stravu
a cestovanie mestskou dopravou pre seniorov
zdarma

_PRE FUNGUJÚCU STAROSTLIVOSŤ

JEDNOU Z HLAVNÝCH PRIORÍT UPLYNULÉHO OBDOBIA BOLA NOVÁ POLIKLINIKA.

Za dôležitý cieľ ju považujeme aj naďalej a chceme nadviazať na kroky, ktoré sa zatiaľ podarili.
Z nášho pohľadu sme mohli byť ďalej a urobíme všetko preto, aby sa počas nasledujúceho volebného obdobia začalo

s výstavbou. Veríme, že nový objekt poskytnutím moderných a vyhovujúcich priestorov priláka potrebných odborníkov a

v spolupráci s príslušnými inštitúciami bude možné zabezpečiť komplexnú starostlivosť, adekvátnu okresnému mestu.

star_krat.png

Budeme pracovať na získaní územného a stavebného
povolenia na projekt rekonštrukcie súčasnej
budovy polikliniky spolu s výstavbou nového
objektu


_Voľba vhodného fi nancovania, pričom sa prioritne
zameriame o získanie eurofondov, dotáciu
zo štátu, prípadne ich kombináciu, nakoľko
je pravdepodobné, že takto bude slúžiť nielen
Senčanom, ale aj okoliu v rámci nášho okresu.

 

Riešenie fi nancovaním z vlastných alebo úverových
zdrojov je až tá posledná možnosť.

star_dlho.png

_Medzi časovo náročnejší zámer bude patriť dokončenie,
spustenie a nastavenie vhodného prevádzkového
modelu polikliniky, aby bol vyvážený,
efektívny a hospodárny.

Showreel
sumar.png
tablo.png

Pre plynulé a úspešné napredovanie mesta je nevyhnutná úzka spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý má veľké možnosti pomáhať mestám v kraji, za predpokladu spoľahlivých a úprimných ľudí v zastupiteľstve BSK. Celý náš tím podporuje za poslanca do VÚC Juraja Gubániho, dlhoročného poslanca mestského zastupiteľstva a počas uplynulého obdobia aj viceprimátora mesta Senec.

bottom of page